in اخبار دینی مذهبی

آیا شخص روزه دار می تواند در آب شنا کند؟

آیا شخص روزه دار می تواند در آب شنا کند؟
نظر بیشتر فقها در مورد فرو بردن سر در آب این است که روزه را باطل می کند ؛ ولی برخی دیگر از فقها دیدگاهشان این است که فرو بردن سر در آب ،روزه را باطل نمی کند.

آیا شخص روزه دار می تواند در آب شنا کند؟

نظر بیشتر فقها در مورد فرو بردن سر در آب این است که روزه را باطل می کند ؛ ولی برخی دیگر از فقها دیدگاهشان این است که فرو بردن سر در آب ،روزه را باطل نمی کند.
آیا شخص روزه دار می تواند در آب شنا کند؟

خبرگزاری ایران

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *